06.05.2022

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, czyli co?

Kryzys ekonomiczny w przedsiębiorstwie bez względu na jego przyczyny oraz rozmiar wymaga natychmiastowej reakcji. Chwilowa utrata płynności finansowej, czy powstanie stanu niewypłacalności, początkowo nawet na niewielką skalę, mogą w perspektywie czasu w istotny sposób uniemożliwić prowadzenie biznesu w przyszłości, a nawet przyczynić się do upadłości przedsiębiorstwa.

Decyzja dotycząca sposobu działania w kryzysowej sytuacji wymaga jednak szybkiej reakcji i poza kwestiami ekonomicznymi musi wiązać się z kompleksową analizą prawną. Podjęcie adekwatnych do skali problemów działań pozwala bowiem zapewnić ciągłość gospodarczą przedsiębiorstwa i uniknąć jego upadłości.

Postępowanie restrukturyzacyjne może przybrać jedną z czterech form, z których przedsiębiorca może skorzystać, w przypadku powstania stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością:

Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zawarcie z wierzycielami układu, a w przypadku postępowania sanacyjnego, dodatkowo podjęcie działań sanacyjnych. Zawarcie układu pozwala na restrukturyzację zadłużenia przez rozłożenie spłaty należności na raty, odroczenie terminu płatności, konwersji wierzytelności na akcje lub udziały, zmianę wysokości zadłużenia, czy inne działania dostosowane do sytuacji przedsiębiorcy, a zgodne z wolą i interesem wierzycieli. Podjęcie powyższych działań we właściwym czasie może istotnie wpłynąć na kondycję finansową przedsiębiorstwa i zapobiec jego upadłości, która powinna być traktowana jako ostateczność.

Niemniej jednak, należy pamiętać, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku spełnienia ku temu ustawowych przesłanek (powstanie stanu niewypłacalności rozumianego jako pozostawanie w opóźnieniu w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przez ponad trzy miesiące lub sytuacja, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się co najmniej przez 24 miesiące) jest obowiązkiem osób uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku niezgłoszenia stosownego wniosku w terminie 30 dni od zaistnienia ku temu podstaw.

Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że zaistnienie przesłanki niewypłacalności nie musi skutkować wyłącznie ogłoszeniem upadłości, a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyklucza przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Przepisy przyznają bowiem prymat postępowaniu restrukturyzacyjnemu, stanowiąc, że w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowanie upadłościowe ulega zawieszeniu, a przeprowadzana jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Niezależnie jednak od powyższego, podkreślenia wymaga fakt, że podejmowanie przez przedsiębiorców odpowiednich decyzji finansowych i prawnych już na wczesnym etapie utraty płynności finansowej, poprzez wprowadzenie pozasądowych procedur restrukturyzacyjnych, umożliwia niejednokrotnie uniknięcie wkroczenia na drogę sądowej restrukturyzacji czy prowadzenia postępowania upadłościowego.